VIZE PRO NÁŠ STATEK

Vize pro náš statek je v celku prostá, avšak k její splnění je zapotřebí mnoho úsilí, energie a času. Každým dnem kráčíme milimetrovými krůčky za svým snem.

TRADICE

Ústředním bodem je navázat na někdejší slávu a práci našich předků a zachovat rodovou linii a tradici zemědělské výroby a nepodlehnout krátkozrakým trendům, uchovat si kvalitu života a místa, kde žijeme.

LOKÁLNÍ A KOMUNITNÍ PODPORA

Doprava potravin na dlouhé vzdálenosti je nám cizí, proto se i nadále budeme soustřeďovat pouze na náš blízký region. Než tradičně prodej skrze obchodní sítě klademe důraz na prodej ze dvora a především vkládáme energii do budování KPZ = KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, více zde

DIVERZIFIKACE

Než se zaměřovat na jednu produkci, jak tomu bývá u dnešních zemědělců chceme naší produkci mít pestrou. Nezaměřujeme se tak jen na drůbeží maso a vajíčka, ale postupně zavádíme další produkty a služby. Vedle pěstování zeleniny a ovoce plánujeme výrobu vlastních potravin, chov včel, pro zahrádkáře přírodní hnojiva jako kompost, ale i odchov a prodej drůbežích mláďat pro malochovatele. Nebudou chybět ani bylinky a výrobky z nich.

UDRŽITELNÉ/EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, BIODIVERZITA

Udržitelnost je středobodem všeho našeho počínání. Ekologie se u nás nezužuje jen na nepoužívání chemických postřiků, průmyslových hnojiv. ale na různé principy podporující cirkulární způsob hospodaření. Jinými slovy zadržovat vodu v krajině, zamezit erozi půdy, aktivně dělat opatření proti suchu, využívat přirozeně přírodní místní přírodní zdroje, a podporovat biodiverzitu tím, že budeme na obhospodařovaných pozemcích vysazovat různorodé dřeviny, trávy, květiny, které společně s vodními mini mokřady budou domovem pro ptactvo a hmyz. 

CIRKULARITA, POSÍLENÁ SOBĚSTAČNOST

xxx

MODERNIZACE TECHNOLOGIÍ, ALTERNATIVNÍ CESTA

xxx

EDUKACE A OSVĚTA

xxx

PŘÍRODNÍ KRÁSA A EKOTURISMUS

xxx

INOVACE A VÝZKUM

xxx